Throstle Nest Bridge

Pittman & Davis

Throstle Nest Bridge

Image by letavua
Turns out a throstle is a type of bird. News to me 🙂

about the author